تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی
مقدمه
بعضي از ورزشکاران در سطوح رقابتي ممکن است براي دستيابي به سطوح بالاي
عملکردي، تمرينات بيش از حدي انجام دهند. در چنين حالتهايي ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بيشتر عملکرد به استفاده از موادي که براي افزايش توان جسماني ، نيروي رواني يا تحريک مکانيکي طراحي شده اند متوسل شوند. در سالهاي اخير صدها مکمل غذائي مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر اين محصولات مانند نوشيدنيهاي ورزشي و پودرهاي آمينو اسيد و پروتئيني به منظور دسترسي کافي به سوخت و مصرف بهينه آن قبل و يا در حين تمرين، افزايش بازسازي انرژي بعد از تمرين، افزايش تحمل فشار تمرين يا بازگشت به حالت اوليه موثر بعد از تمرين طراحي شده اند. رايج ترين مکمل غذائي که در بازار براي ورزشکاران به عنوان ماده اي نيروزا به وفور به فروش مي رسد کراتين مي باشد(56). کراتين يا اسيد متيل گوانيدين استيک در بدن انسان در کبد، لوزالمعده و کليه ساخته مي شود و همچنين مي تواند از طريق تغذيه وارد بدن انسان شود. دو سوم حجم کراتين در سارکوپلاسم به فسفوکراتين (PCr) فسفريله مي شود و يک سوم باقيمانده کراتين آزاد عضلات اسکلتي در حال استراحت را تشکيل مي دهند(43،33) . مطالعات قديمي وجديد فراواني ارتباط اين ماده را با تمرين و عملکرد ورزشي تصديق کرده اند(56).
از سال 1990 به بعد تحقيقات گسترده اي تأثيرات مصرف خوراکي مکمل هاي کراتين را در مقادير و مدتهاي مختلف مورد ارزيابي قرار دادند رايج ترين و در دسترس ترين نوع کراتين، کراتين مونو هيدرات مي باشد که دراغلب مطالعات تحقيقي از آن استفاده شده است(56). کراتين مونو هيدرات يک پودر سفيد، بي مزه و بي بو و تا اندازه اي قابل حل در آب مي باشد که در آزمايشگاهها ساخته مي شود(33). در سال 1992 نشان داده شده که خوردن يک دوز 5 گرمي کراتين مونو هيدرات، غلظت کراتين خون را به اندازه قابل توجهي افزايش مي دهد که حدوداً يک ساعت بعد از خوردن به اوج خود مي رسد و بعد از 2 تا 3 ساعت به سطح اوليه خود بر مي گردد. در اين پژوهش براي حفظ ميزان افزايش يافته کراتين در خون در طول روز ، توصيه شده است که همان مقدار 5 گرم کراتين ، هر دو ساعت يک بار به مدت 8 ساعت انجام شود. اين مقدار مصرف کراتين اگر حداقل 2 روز مکرر انجام شود منجر به افزايش معني داري در کل محتواي کراتين عضلات مي شود(41). مطالعات ديگري نيز افزايش ذخائر کراتين بدن بعد از مصرف همين مقدار مکمل کراتين را تاييد کرده اند(48،37). گزارش شده است افزايش کل کراتين عضله 10 تا 37% مي باشد . بيشترين بارگيري کراتين در دو روز اول اتفاق مي افتد و عضلات در کمتر از 7 روز با 20 تا 25 گرم مصرف کراتين در روز، از کراتين اشباع مي شوند و به حداکثر ميزان خود که 155 تا 160 ميلي مول در هر ليتر عضله خشک مي باشد، مي رسد(33).
همچنين گزارشات فراواني از تأثير مکمل سازي کوتاه مدت (4 تا 7 روز) کراتين بر ترکيب بدني ، قدرت ، سرعت و توان آزمودنيهاي مختلف ارائه شده است. گزارشات مبني بر اين است که مکمل سازي کراتين ، وزن بدن و جرم خالص بدن را به اندازه معني داري افزايش داده است(74،54،51،49،45،31). تحقيقاتي نيز نشان داده اند که تکرار هاي قدرتي پرس سينه و اسکوات پس از مکمل سازي کراتين پيشرفت معني داري داشته است(70،60،33،11). محققين پيشرفتهاي بدست آمده بعد از مکمل سازي کراتين را به افزايش حضور کراتين – که در انباشتگي سريع ADP توليدي از هيدروليز ATP ، مخصوصاً در تارهاي عضلاني نوع II ، نقش بافري ايفا مي کند - ، افزايش در ميزان دوباره سازي فسفو کراتين طي دوره هاي بازگشت به حالت اوليه در فعاليت هاي تناوبي شديد ، سطوح بالاي فسفو کراتين در شروع تمرين و کاهش زمان مورد نياز براي استراحت عضله بعد از انقباض نسبت داده اند(78،1). پژوهشهايي نيز بر روي عوارض جانبي کراتين انجام شده است که نشان داده اند ، مصرف مقدار توصيه شده کراتين در افراد سالم از نظر پزشکي ايمن مي باشد(33،5). همچنين سازمانهاي بين المللي ورزشي، تاکنون کراتين را بعنوان يک ماده شيميايي
غير قانوني معرفي نکرده اند(15،5).
فصل اول مقدمه و تعاریف
بيان مسئله
ضرورت و اهميت تحقيق
اهداف تحقيق
هدف کلي
اهداف ويژه
متغيرهاي تحقيق
متغير مستقل
کراتين
فرضيات تحقيق
فرض اول
فرض دوم
فرض سوم
فرض چهارم
فرض پنجم
فرض ششم
فرض هفتم
فرض هشتم
فرض نهم
فرض دهم
محدوديتهاي تحقيق
تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق
مکمل سازي کوتاه مدت (حاد)
دارونما
آمونياک
کراتينين
فصل دوم
مباني نظري و پيشينه
تحقيق
مقدمه
مباني نظري تحقيق
کراتين
تاريخچه کراتين
منابع کراتين
سنتز دروني و مکانيزم کراتين
سنتز کراتين
نقش کراتين در بدن
عوارض جانبي
آمونياک
متابوليسم بنيان آمين در عضله اسکلتي
پاسخ‌هاي آمونياک هنگام ورزش
ساير حامل‌هاي بنيان آمين
انتقال NH3 از عضلة اسکلتي
پالايش NH3 پلاسمايي
آثار مرکزي و محيطي آمونياک
خستگي مرکزي
خستگي پيراموني
متابوليسم آمونياک و اسيد آمينه در عضلة اسکلتي ورزيده
سيستم غالب توليد انرژي در تکواندو و تأثير کراتين بر آن
الف- دستگاه فسفاژن
ب- دستگاه اسيد لاکتيک
ج - دستگاه هوازي
ظرفيت و توان بيشينه سه دستگاه انرژي
وزن
. عوامل موثر در وزن
الف) عوامل ژتيکي در مقابل عوامل محيطي
ب) عوامل هورموني
ج) سلولهاي چربي درشت
ح) سن
خ) نژاد
د) تغييرات فصلي
وزن بدون چربي
چربي و مهارتهاي ورزشي
سرعت
انواع سرعت و آزمونهاي آن
عوامل موثر بر سرعت
الف . سن
ب . جنس
چ . توان
ح . قدرت
خ . وراثت
د . تمرين
ذ . محرک
چابکي
آزمون هاي چابکي
تحقيقات انجام شده در زمينه مکمل هاي کراتين
تحقيقات داخلي
تحقيقات خارجي
مکمل سازي کوتاه مدت
مکمل سازي کراتين و قدرت
مکمل سازي کراتين و سرعت
مکمل سازي کراتين و توان
مکمل سازي کراتين و چابکي
مکمل سازي کراتين و ترکيب بدني
مکمل سازي کراتين و آمونياک
فصل سوم
روش شناسي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
مشخصات آزمودنيها
مکمل سازي آزمودنيها
تمرينات ورزشي آزمودنيها
متغير هاي تحقيق
متغير مستقل
متغير هاي وابسته :
ابزار هاي اندازه گيري
روشهاي اندازه گيري متغيرها
قد
خونگيري
تحليل نمونه هاي خوني
ترکيبات بدن
آزمون 40 يارد سرعت
آزمون چابکي ايلينويز
روشهاي آماري تحليل داده ها
فصل چهارم
تجزيه وتحليل يافته ها
مقدمه
آمونياک
سرعت
چابکي
توده بدون چربي
شاخص آماري
کراتينين
ميانگين حداکثر سرعت رکاب زدن
آزمون فرضيه هاي تحقيق
. فرضيه اول
فرضيه دوم
فرضيه سوم
فرضيه چهارم
فرضيه پنجم
شاخص آماري
فرضيه ششم
فرضيه هفتم
فرضيه هشتم
فرضيه نهم
فرضيه دهم
فصل پنجم
بحث و بررسي و
نتيجه گيري
مقدمه
تکواندوکاران نخبه
شاخصهاي ساختاري
شاخصهاي عملکردي


دسته بندی: علوم انسانی » تربیت بدنی

تعداد مشاهده: 1847 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 84

حجم فایل:637 کیلوبایت

 قیمت: 1,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    فایل با نرم افزار word باز می شود

  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل دانلودی حاوی فایل word می باشد