فایل های دسته بندی زبان و ادبیات فارسی - صفحه 1

پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو - مقدمه فصل حاضر شامل پنج بخش است که در مجموع، چهار چوب نظری بررسیهای بعدی رابه دست میدهد. از آنجا که مبنای نظری بررسی حاضر نقش ادبي زبان است، بخش نخست به ارائه ی نقشهاي زبان از ديدگاه صورتگرايان می پردازد. در بخش بعد نقش ادبی زبان به صورتی دقیق تر مور

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه فر هنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی

پیش گفتار پایان نامه ی حاضر علاوه بر پیش گفتار، شامل دو فصل کلّی است که در فصل اوّل، زندگی نامه، آثار، ویژگیهای نثر در سدهی پنجم و ششم هجری و مشرب عرفانی و... را در برمیگیرد. در فصل دوم، پنجاه و شش اصطلاح عرفانی که از آثار شیخ احمد استخراج، به ترتیب حروف الفبا تنظیم و مرتّب شده و در پایان هم فهرست م

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل